అంత అబద్ధాలు చెప్పకు… నట్టిల్లంటే?

అమ్మ : ఇల్లు కడిగి ముగ్గేసి పీటేసి ఆకేసి పప్పేసి నెయ్యేసి అన్నం కలిపి పప్పు బువ్వ ఆమ్. కూర బువ్వ ఆమ్. సాంబారన్నం ఆమ్. పెరుగన్నం ఆమ్.
అబ్బాయి : అదేంటి ఆవకాయ ముక్క పెట్టవా పెరుగన్నంలో…..?
అమ్మ : అయో, మర్చిపోయేనండీ. తినేయండి. తియ్య బూరెలు, మినప గారెలు, పులిహోర, పాయసం…
అబ్బాయి : ఏవండీ మీ ఇంట్లో గులాబ్ జాములు లేవా? అదుంటే పెట్టండి…
అమ్మ : మేం చేశేంగానండీ, మా అబ్బాయికిష్టమని అన్నీ తినేశాడండీ….
అబ్బాయి : అంత అబద్ధాలు చెప్పకు. నువ్వు నిన్నే కదా ఊర్నుంచొచ్చేవు, పడుకున్నావు. గులాబ్ జాములెప్పుడు చేసేవ్? నేనన్నీ తినేశానని చెప్తున్నావెందుకూ?
అమ్మ : అబ్బ, ఊరికే సరదాకండీ. మీరిప్పుడు చుట్టం కదా అందుకని ఉత్తుత్తినే. అయినా ఒక గులాబ్ జాము మిగిలిందిలెండి. ఇదిగో తినెయ్యండి.
అబ్బాయి : అలాగా, తినేశావండీ. ఇంక తలుపులేసెయ్యి.
అమ్మ : వంటింటి తలుపేసి, నట్టింటి తలుపేసి, పడగ్గది తలుపేసి, వరండా తలుపేసి….
అబ్బాయి : ఆగాగు, నట్టిల్లంటే?
అమ్మ: హ్మ్.. అదీ… అదీ…. నట్టిల్లంటే… మన తాతమ్మ ఇంట్లో దేవుణ్ని పెట్టుకుంది చూడూ, అలా ఇంటి మధ్యలో ఉండే గదిని నట్టిల్లంటారు.
అబ్బాయి : అయితే మనింట్లో బాత్రూమే నట్టిల్లన్నమాట…. సరే, మిగిలిన ఆట ఆడు…
అమ్మ : అయ్యో అలాకాదు, నట్టిల్లంటే బాత్రూమ్ కాదు.
అబ్బాయి : సరే, అర్థమైంది ఆడమన్నానా….
అమ్మ : అన్ని తలుపులూ వేసి అత్తారింటికి దారేదంటే… అత్తారింటికి దారేదంటే….
అబ్బాయి : నేనత్తగారింటికి వెళ్లను, మా అమ్మగారింట్లోనే ఉంటాను.
అమ్మ : అయితే నేనూ అత్తగారింటికి వెళ్లను. అమ్మగారింట్లోనే ఉంటాను.
కితకితలు…. 

అబ్బాయి : ఇదే నీకు అత్తగారిల్లు, అమ్మగారిల్లూ అన్నీ. లేదంటే పొట్టలో కితకితలు పెడతాను….

అదండీ ఆదివారం మధ్యాహ్నం కతలూకితకితలూ…

Advertisements

One thought on “అంత అబద్ధాలు చెప్పకు… నట్టిల్లంటే?

మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజెయ్యండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s