ఇదిమాత్రం పెజాసేవ కాదేటండి?

6 thoughts on “ఇదిమాత్రం పెజాసేవ కాదేటండి?

  1. ఇక్కడయితే వాళ్ళోచ్చి పాముల్ని పట్టి తీసేసిన౦దుకు ఫీజు వాయిస్తారు బానే..కాని ఆ క్షణ౦లో డబ్బులు కాదు కదా ముఖ్య౦, కాబట్టి పే చేస్తారన్నమాట.

    • పాములంటే నాక్కూడా చాలా భయమండీ. నా ప్రాణానికి పాములే కాదు, బల్లి, బొద్దింకలు కూడా అనకొండాల్లాగా కనిపిస్తాయి. కిరణ్ తాను పట్టుకున్న పాములతో తీయించుకున్న ఫోటోలు చూపెడుతున్నప్పుడు చూడలేక సీరియస్గా మొహం పెట్టి ‘ఫుటోల సంగత్తర్వాత, ముందు ఇంటర్వ్యూ చేసేద్దాం’ అని టాపిక్ మార్చేశాను. ‘కాదు మేడంగారూ, మీరివి చూస్తే మీకర్తమవుద్ది’ అని అతను. చివరికి చెప్పేశాను లెండి, నాకు వాటిని చూడటమే భయమని. 🙂

  2. అమ్మా తల్లీ, పాముల్ని పట్టుకునేవాడయితే ఫరవాలేదు. దెయ్యాల్ని పట్టుకునేవాడి గురించి మాత్రం రాయకండి తల్లోయ్. నాకు బ్రతికేంత భయం వాళ్లని చూస్తే :((((

మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజెయ్యండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s