తుమ్మల వేణుగోపాలరావుగారిక లేరు

One thought on “తుమ్మల వేణుగోపాలరావుగారిక లేరు

  1. అయ్యయ్యో, పొద్దున్నే నన్ను చాలా విచారం లోకి నెట్టేసిన వార్త.
    నేను ఆయనతో రెండు మూడు సార్లు మాట్లాడాను. ఒక విశిష్టమయిన, విలక్షణమయిన వ్యక్తిత్వం ఉన్న మంచి వ్యక్తి ఆయన.
    Very sad to know.

మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజెయ్యండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s