అపర సరస్వతి పారనంది నిర్మల

One thought on “అపర సరస్వతి పారనంది నిర్మల

  1. అంటే సరస్వతీదేవి సహజవిధ్యలలో కన్నా అనువాద విద్యలో టాప్ అని మీ భావమా?ఉపసంపాధకులు చక్కగా అందరికి అర్ధం అయ్యేలా ‘అనువాద’ అనే పదాన్ని వాడితే మీరు దానిని ఏకంగా అపర సరస్వతి అంటూ విషయాన్ని “హైప్” చేయడమెందుకు?సేన్సేషనలిజమా?

మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజెయ్యండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s