నా కొత్త కథ నక్షత్రదేవి

నా కొత్త కథ నక్షత్రదేవి నవ్య వార పత్రికలో వచ్చింది. మీరు చదివి అభిప్రాయం చెప్పండి దయచేసి. ఇదిగో లింక్

 

3 thoughts on “నా కొత్త కథ నక్షత్రదేవి

  1. మీ కథ పోయిన వారమే చదివాను. బాగుంది. నక్షత్రాల కథ మీ సృష్టి యేనా ? ఆ కథ చాలా బాగుంది! పిల్లలకి నేను రేడియో లో ఎప్పుడైనా కుదిరితే చెప్తాను !

మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజెయ్యండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s