‘నవ్య’లో సమీక్ష – రాసింది మద్దిపట్ల మణికుమార్

Page-70

Advertisements

2 thoughts on “‘నవ్య’లో సమీక్ష – రాసింది మద్దిపట్ల మణికుమార్

  1. Hello Aruna garu, I just read ur Chandanapu Bomma, the stories are very nice, heart touching. Very good. keep it up, Sri A.Rajendra prasad garu presented your book, thanks to him. Now onwords I will read ur stories from wordpress.
    Thank you
    Ramanaiah chetty.Cv
    H.M,& MEO
    NANDALUR .

మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజెయ్యండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s