Artist Mohan gari tho

Artist Mohan gari tho

ఆర్టిస్ట్ మోహన్ గారు, మిథునం శ్రీరమణ గారు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో తెలియదు గాని వాళ్ళ చేతిలో చందనపు బొమ్మను చూసి నాకు సంతోషం కలిగింది. ఫోటో పంపిన అనిల్ అట్లూరి గారికి కృతజ్ఞతలు.

One thought on “Artist Mohan gari tho

మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజెయ్యండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s